• 21ης Ιουνίου 196, Κιλκίς

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


1. Που μπορεί να εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα;
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ/1079/Β/04.06.2009 παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδεδεμένα νησιά με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας.


2. Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει Φ/Β σύστημα;
Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των Φ/Β συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα.
Για την περίπτωση Φ/Β συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνον Φ/Β συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή έναν εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.


3. Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος;
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό της ιδιοκτησίας του κυρίου που εγκαθίστανται το Φ/Β σύστημα πρέπει να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στο χώρο που εγκαθίσταται το σύστημα (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών).


4. Πότε υπογράφεται σύμβαση συμψηφισμού για το Φ/Β σύστημα;
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει Σύμβαση Προμήθειας στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.


5. Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του Φ/Β συστήματος;
Η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια Περιοχή του Δικτύου της ΔΕΗ μετά α) την παραλαβή αντιγράφου της Σύμβασης Συμψηφισμού από τον Προμηθευτή β) την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με τα αναγκαία συνημμένα σε αυτή και γ) την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του κυρίου του Φ/Β συστήματος με την οποία θα δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στην εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.


6. Ποια η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού του Φ/Β συστήματος;
Η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του κυρίου του Φ/Β συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος.


7. Πότε λύεται η σύμβαση συμψηφισμού;
Η Σύμβαση Συμψηφισμού λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση του διαστήματος των 25 ετών. Σε περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος αλλάξει προμηθευτή τότε λύεται η σύμβαση αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα σύμβαση συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα. Τυχόν λύση της Σύμβασης Προμήθειας επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού στην περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής του και άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών (περίοδος αποκατάστασης).
Ο κύριος του Φ/Β συστήματος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού χωρίς την επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου, εντός διαστήματος 15 ημερών από την επίδοση του εγγράφου.


8. Πως γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης–πωλούμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;
Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια Φ/Β συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς.
Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη ΔΕΗ. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται
στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του Φ/Β συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.


9. Ποια η παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα;
Ως παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα θεωρείται η παραγόμενη ενέργεια, μείον της μικρής απορροφούμενης ενέργειας για ίδια κατανάλωση από το inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (πχ. κάμερα, συναγερμός). Για το λόγο αυτό ο μετρητής του Φ/Β συστήματος είναι διπλής εγγραφής (μέτρηση παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα - μέτρηση απορροφούμενης ενέργειας).


10. Πότε γίνεται η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;
Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της παροχής ρεύματος, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη ένδειξης κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης τότε η εκκαθάριση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα θα γίνεται στην ημερομηνία της επόμενης ημερομηνίας προγραμματισμένης καταμέτρησης.


11. Ποια η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;
Η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα ορίζεται σε 0,55€/kWh για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010 και 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019.
Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος γίνει μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη σύναψη συμψηφισμού, τότε ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του συστήματος.

 

kostal inverter logo


Η KOSTAL παράγει τεχνολογικά απαιτητικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά προϊόντα για σημαντικές βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Ο επιχειρηματικός όμιλος KOSTAL απασχολεί σε 31 σημεία ανά τον κόσμο σε 17 χώρες περίπου 11.000 συνεργάτες στους τομείς ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων, ηλεκτρικών συστημάτων για τη βιομηχανία, συστημάτων επαφής και τεχνολογίας ελέγχου (SOMA).
Η διάρκεια εγγύησης των προιόντων είναι πέντε έτη, με δυνατότητα αναβάθμισης.

 Οι αξιόπιστοι αντιστροφείς PIKO αποτελούν τον ιδανικό θεμέλιο λίθο σε πολλαπλούς τομείς εφαρμογής. Οι αντιστροφείς πολλαπλών συστοιχιών PIKO της KOSTAL προσφέρουν έναν σχεδόν αξεπέραστο εξοπλισμό σε λειτουργικότητα για σχεδόν κάθε Φ/Β εγκατάσταση:

  • Έως και τρεις MPP Tracker [ανιχνευτές σημείου μέγιστης απόδοσης], που εν μέρει λειτουργούν παράλληλα, έχοντας έτσι τη δυνατότητα επεξεργασίας μεγαλύτερων εντάσεων ρεύματος μονάδων
  • 3φασική τροφοδοσία προς αποφυγή ασυμμετριών τάσης
  • Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός αποζεύκτης DC

Μονοφασικοί μεταροπείς:
Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι: Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή.Καταγραφή δεδομένων και διάφορες διεπαφές στο βασικό εξοπλισμό:Ethernet, RS485, είσοδος και έξοδος SO. Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός αποζεύκτης DC

PIKO 3.0 με μεγ. προτεινόμενη ισχύς DC 3.200W

PIKO 3.6 με μεγ. προτεινόμενη ισχύς DC 3.800W

Τριφασικοί μεταροπείς:
Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι: Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή.Δύο έως τρεις ανεξάρτητοι MPP-Tracker [ανιχνευτές σημείου μέγιστης απόδοσης].Καταγραφή δεδομένων και διάφορες διεπαφές στο βασικό εξοπλισμό:Ethernet, RS485, είσοδος και έξοδος SO.
Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός αποζεύκτης DC

PIKO 4.2 με μεγ. προτεινόμενη ισχύς DC 4.400W

PIKO 5.5 με μεγ. προτεινόμενη ισχύς DC 5.800W

PIKO 8.3 με μεγ. προτεινόμενη ισχύς DC 8.700W

PIKO 10.1 με μεγ. προτεινόμενη ισχύς DC 11.000W

Εφαρμογή σχεδιασμού μετατροπέων Kostal PIKOplan ver 4.11

Πιστοποιητικό συμόρφωσης ΔΕΗ ,

 

 

 kaco inverter

Η KACO new energy GmbH με έδρα στο Neckarsulm ειδικεύεται στους μετατροπείς ρεύματος κάθε είδους με φωτοβολταϊκούς μετατροπείς και τα παρελκόμενα για επιτήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων από απόσταση τα οποία έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στις πωλήσεις. Έχοντας παραδώσει μετατροπείς με συνολική ισχύ 650MW μόνο για το 1ο εξάμηνο του 2010, η KACO new energy είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως από το 1999.

Tο χαρακτηριστικό της KACO new energy είναι η άκρως απαιτητική στάση: είναι ο πρώτος κατασκευαστής που άρχισε να χορηγεί επταετή εγγύηση για τους ηλιακούς μετατροπείς. Προσεκτικά μελετημένη διαχείριση ποιότητας έχει θεσπιστεί προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής αξιοπιστία των συσκευών της KACO new energy. Οι αποστολές προς τους πελάτες περιλαμβάνουν μόνο συσκευές που έχουν περάσει επιτυχώς εκτεταμένες κλιματικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες δοκιμών υπό ακραίες συνθήκες.
Η φιλοσοφία της KACO new energy: ακόμη και ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις ζημίες που προκαλούνται από τη δυσλειτουργία ενός μετατροπέα σε μια ηλιόλουστη ημέρα!
Διαθέτει τρία εργοστάσια κατασκευής και ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Γερμανία και επτά υποκαταστήματα ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.
Ήδη το 1999 η KACO new energy έβγαλε στην αγορά έναν από τους πρώτους μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή. Έτσι η επιχείρηση ανήκει στους πρωτοπόρους της τεχνολογίας μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή, με την οποία επιτυγχάνονται υψηλότεροι βαθμοί απόδοσης. Ένα ακόμη παράδειγμα για το πνεύμα καινοτομίας που χαρακτηρίζει την KACO new energy είναι η πρώιμη χρήση της επιτήρησης 3 φάσεων, με την οποία μέσω πολλαπλών μετρήσεων αποφεύγεται η άσκοπη αποσύνδεση του μετατροπέα από το δίκτυο.

 

 


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Μετατροπείς συστοιχίας KACO Powador 2500xi-5000xi
Οι μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή παρουσιάζουν υψηλότερους βαθμούς απόδοσης. Η KACO είναι εξειδικευμένη στους μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή. Αυτό σημαίνει: Όλες οι μονοφασικές συσκευές μας της σειράς 00xi λειτουργούν με πλήρη γέφυρα χωρίς μετατροπέα ανύψωσης τάσης. Τέσσερις διακόπτες ισχύος IGBT, σύμφωνα με την αρχή της διαμόρφωσης εύρους παλμών, προσομοιώνουν την ημιτονοειδή καμπύλη τάσης του δημοσίου ηλεκτρικού δικτύου. Η παραπάνω μέθοδος περιγράφεται επίσης ως γέφυρα H4 και αυτοκαθοδηγούμενες συσκευές.Προϋπόθεση για τη χρήση της είναι η τάση εισόδου να είναι μεγαλύτερη από την τάση κορυφής του ηλεκτρικού δικτύου.
Όλοι οι μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή της KACO είναι έτσι σχεδιασμένοι, ώστε να διαθέτουν ευρεία περιοχή σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) από 350 V έως 600 V. Η τάση άνευ φορτίου ανέρχεται σε 800 V. Αυτό διευκολύνει τη δουλειά των εγκαταστατών κατά τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Το ίδιο ισχύει και για τον ενσωματωμένο διακόπτη απομόνωσης από την πλευρά του συνεχούς ρεύματος (διακόπτης απομόνωσης DC). Η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται εύκολα μέσω κοχλιωτών συνδετήρων. Οι συσκευές περιλαμβάνουν ένα πλεονάζον σύστημα επιτήρησης τριών φάσεων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου VDE0126-1-1 (Πρότυπο της Γερμανικής Ένωσης Ηλεκτρολόγων) με ενσωματωμένη προστασία από ρεύματα σφάλματος, το οποίο σύστημα είναι ευαίσθητο σε όλα τα ρεύματα. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε, ακόμη και σε εγκαταστάσεις με πολλούς μετατροπείς, να τους συνδέσετε στο δίκτυο χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων.
Μέχρι και την ισχύ των 8 kW όλοι οι μετατροπείς Powador ψύχονται με καθαρά φυσική, αθόρυβη απαγωγή θερμότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της εκλυόμενης θερμότητας απάγεται μέσω του ψυκτικού σώματος που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής, ενώ η υπόλοιπη θερμότητα εκπέμπεται από την επιφάνεια του αλουμινένιου κελύφους. Αφού δεν υπάρχουν ανεμιστήρες, δεν θα προκύψουν βλάβες, και έτσι προβλέπεται μια μεγάλη διάρκεια ζωής.

Powador2500xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 2.850 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 3.200 W.

Powador3600xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 4.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 4.400 W.

Powador4000xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 4.800 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 5.200 W.

Powador4000 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 4.800 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 5.250 W. Βελτιστοποιημένη περιοχή σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) και λειτουργία ενίσχυσης ισχύος για ύψιστα επίπεδα απόδοσης από τεχνική άποψη, καθώς και μέγιστη οικονομική απόδοση.

Powador4500xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 5.060 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 6.000 W.

Powador5000xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 6.800 W.


Μετατροπείς συστοιχίας KACO Powador 6400xi-8000xi
Στην κατηγορία μονάδων με ισχύ μεταξύ των μικρών μετατροπέων συστοιχίας και των μεγάλων κεντρικών μετατροπέων η KACO εκπροσωπείται με τέσσερις συσκευές.
Όλες οι συσκευές χαρακτηρίζονται από τοπολογία χωρίς μετασχηματιστή και μετατροπέα ανύψωσης τάσης. Οι διακόπτες απομόνωσης DC και οι ασφάλειες συστοιχίας πάνελ είναι ήδη ενσωματωμένα. Αυτό συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων μέγιστη ασφάλεια και για τους τεχνικούς εγκαταστάτες μεγάλη ευκολία, καθώς απαλλάσσονται από πρόσθετες εργασίες και έξοδα εγκατάστασης.
Αυτοί οι μετατροπείς είναι σχεδιασμένοι για συνδυασμένη απόδοση ως τριάδα, έτσι ώστε κάθε μία συσκευή να τροφοδοτεί αντίστοιχα μία από τις τρεις φάσεις. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα σε κάθε μεμονωμένη συσκευή να εκμεταλλευτεί κατά βέλτιστο τρόπο την περιοχή τάσης ενός κατατμημένου σε τρεις επιμέρους γεννήτριες φωτοβολταϊκού συστήματος. Με τον ενσωματωμένο δίαυλο Sym-Bus εξασφαλίζεται, ότι τυχόν ασυμμετρία, ακόμη και σε περίπτωση βλάβης συσκευής δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 4,6 kW. Συνεπώς αποτελούν - ανάλογα με τον σχεδιασμό του εκάστοτε συστήματος - μία εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τους κεντρικούς μετατροπείς. Επειδή, εκτός αυτού, υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερου συνδυασμού όλων των μετατροπέων της σειράς 00xi, οι μετατροπείς συστοιχίας μας σας προσφέρουν σχεδόν απεριόριστη ελευθερία σχεδιασμού από τα 2 kW ως την κατηγορία του 1 MW.

Powador6400xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.400 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 7.200 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 21,6 kW.

Powador7200xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 7.200 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 8.100 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 24,3 kW.

Powador8000xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 8.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 9.000 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 27 kW.

Powador6650xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.650 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 7.500 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 22,5 kW.

Powador6400 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.400 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 7.200 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 21,6 kW.

Powador6650 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.650 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 7.500 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 22,5 kW.

Powador7200 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 7.200 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 8.100 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 24,3 kW.

Powador8000 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 8.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 9.000 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 27 kW


Γαλβανικά μονωμένοι μετατροπείς συστοιχίας KACO Powador 2002-6002
Οι μετατροπείς Powador της σειράς 02 με γαλβανική απομόνωση πείθουν με την εύκολη τοποθέτηση, τον κορυφαίο βαθμό απόδοσης, καθώς και τη βέλτιστη λειτουργία τους με συστοιχίες λεπτών μεμβρανών - και κάνουν τον σχεδιασμό της εγκατάστασής σας παιχνιδάκι. Ένας νέος αισθητήρας ρεύματος επιτρέπει την ακριβέστερη ρύθμιση, καθώς και βελτιωμένη ανίχνευση της περιοχής σημείου μέγιστης ισχύος (MPP).
Η τοποθέτηση γίνεται χωρίς προβλήματα: Όλες οι απαραίτητες συνδέσεις είναι εγκατεστημένες σε ειδική πλακέτα εντός του κελύφους, και μπορούν έτσι εύκολα να πραγματοποιηθούν. Όλες οι συνδέσεις επικοινωνίας – RS232, RS485, S0 και ρελέ σφάλματος – είναι πλέον εγκατεστημένες σε ειδική πλακέτα εντός του κελύφους, και έτσι ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης έχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση για τη σύνδεση των καλωδίων. Ο διακόπτης απομόνωσης DC φυσικά είναι ενσωματωμένος στη συσκευή.
Ο βαθμός απόδοσης των συσκευών ανέρχεται σε 96%. Έτσι συγκαταλέγονται στις κορυφαίες συσκευές της κατηγορίας τους. Η σειρά 02 χρησιμοποιεί έξυπνα τα πλεονεκτήματα των γαλβανικά απομονωμένων μετατροπέων. Διαθέτουν ευρεία περιοχή τάσης εισόδου, έτσι ώστε να σας παρέχεται η δυνατότητα για εξαιρετικά ευέλικτο σχεδιασμό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασής σας. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές χωρίς μετασχηματιστή, η σειρά 02 αντεπεξέρχεται ακόμη και στον πολυπλοκότερο σχεδιασμό συστοιχιών.
Επιπλέον, η KACO προσφέρει για τη σειρά 02 ένα Kit για τη γείωση των πλαισίων. Αυτή συχνά αποτελεί προϋπόθεση για τη μεγάλη διάρκεια ζωής των συστοιχιών λεπτών μεμβρανών (thin film) σας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ένδειξης της κατάστασης γείωσης της φωτοβολταϊκής γεννήτριας από τους μετατροπείς, μιας ιδιαίτερα σημαντικής πληροφορίας για τη λειτουργία των συστοιχιών λεπτών μεμβρανών.

Powador2002 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 1.650 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 2.000 W.

Powador3002 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 2.500 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 3.000 W.

Powador4202 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 3.500 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 4.200 W.

Powador5002 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 4.200 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 5.000 W.

Powador6002 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 5.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 6.000 W.

Τριφασικοί μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή KACO Powador TL3

Οι συσκευές Powador 10.0 TL3 έως 14.0 TL3 συνδυάζουν την πολυετή εμπειρία της KACO στον τομέα κατασκευής μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή με τη ζήτηση για τέλεια ηλεκτρική τροφοδοσία. Επειδή είναι αμιγώς τριφασικές συσκευές, παρέχουν ημιτονοειδές, εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής ποιότητας με διαφορά φάσης 120 μοιρών και συνεπώς, αποτελούν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για όλους τους χειριστές δικτύου.

Αυτές οι συσκευές σάς παρέχουν υψηλό βαθμό ευελιξίας κατά το σχεδιασμό του Φ/Β σας συστήματος. Οι συσκευές λειτουργούν με δύο ξεχωριστούς ανιχνευτές MPP για την επίτευξη της βέλτιστης προσαρμογής. Για κάθε ενεργοποιητή DC/DC μπορούν να συνδεθούν δύο συστοιχίες, γεγονός που σημαίνει ότι οι συσκευές μπορούν να επεξεργάζονται την ηλιακή ισχύ από τέσσερις συστοιχίες. Το εύρος τάσης εισόδου είναι εξαιρετικά ευρύ: 350 έως 800 V. Η μέγιστη απόδοση είναι μεγαλύτερη από 98 %. Η ψύξη παρέχεται από ανεμιστήρες που ενεργοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ακριβώς στα εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία.

Η δημιουργία μίας τέλειας επικοινωνίας με τις τρεις συσκευές γίνεται με εύκολο τρόπο. Εκτός από την κανονική διεπαφή RS485, η οποία σας επιτρέπει να αναζητάτε δεδομένα παραγωγής μέσω του Powador-proLOG, οι συσκευές παρέχουν καινοτομίες οι οποίες σας διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό. Αυτές παρέχουν έναν ενσωματωμένο web server για συνεχή επιτήρηση μέσω Ethernet,μία σύνδεση USB για την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού και τη λήψη όλων των δεδομένων καταγραφής, καθώς και μία οθόνη γραφικών για την προβολή των δεδομένων λειτουργίας.

Powador 10.3 TL3 με μέγιστη ισχύ AC 9.000 VA. Κατάλληλος για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ πλαισίων μέχρι 10.000 W.

Powador 12.0 TL3 με μέγιστη ισχύ AC 10.000 VA. Κατάλληλος για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ πλαισίων μέχρι 12.000 W.

Powador 14.0 TL3 με μέγιστη ισχύ AC 12.500 VA. Κατάλληλος για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ πλαισίων μέχρι 14.000 W.


Συστήματα καταγραφής και επιτήρησης KACO
Όποιος επενδύει σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, θέλει να είναι σίγουρος, ότι στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας θα έχει τις μέγιστες δυνατές αποδόσεις ρεύματος. Μακροχρόνια και αξιόπιστα. Είτε θέλετε να παρακολουθείτε μια μικρή εγκατάσταση από την άνεση του σπιτιού σας ή να ελέγχετε ένα ολόκληρο φωτοβολταϊκό πάρκο ενώ ταξιδεύετε, με τα παρελκόμενα της KACO θα έχετε πάντοτε την κατάσταση υπό έλεγχο.

Kaco-viso: Ασύρματη μονάδα για την επιτόπια επιτήρηση μέσω σειριακής θύρας RS232. Με το λογισμικό KACO-viso είναι δυνατή η επιτήρηση έως και 8 μετατροπέων.

Powador-miniLOG: Καταγραφέας δεδομένων με κάρτα SD για την επιτόπια επιτήρηση μέσω σειριακής θύρας RS232 στον μετατροπέα. Με το λογισμικό KACO-viso 2 είναι δυνατή η επιτήρηση έως και 8 μετατροπέων.

Powador-go Set: Αισθητήρας ρεύματος με ηχητικό συναγερμό για την επιτόπια επιτήρηση χωρίς υπολογιστή (PC).

Powador-display LOCAL: Οθόνη για την οπτική απεικόνιση εγκαταστάσεων έως και 6 μετατροπέων, χωρίς υπολογιστή (PC) μέσω της σειριακής θύρας RS485.

Powador-display WEB: Με το Powador-display WEB υπάρχει δυνατότητα για την εύκολη οπτική απεικόνιση χωρίς υπολογιστή (PC) των δεδομένων μιας επιτηρούμενης μέσω του Powador-web εγκατάστασης. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται στην ψηφιακή εικόνα πλαισίου μέσω ενός δρομολογητή WLAN.

Powador-proLOG: Καταγραφέας δεδομένων σε 4 εκδόσεις (S / M / L / XL) για την επιτόπια και εξ αποστάσεως επιτήρηση στον υπολογιστή (PC). Κατάλληλος για έως και 32 μετατροπείς (στον Powador proLOG S έως 50 kW) μέσω της σειριακής θύρας RS485.

Powador-view: Μεγάλη οθόνη ενδείξεων για την οπτική απεικόνιση εγκαταστάσεων μέσω θύρας S0. Κατάλληλη για όλους τους μετατροπείς KACO και καταγραφείς δεδομένων Powador-proLOG.


KACO Maximizer

Το σύστημα KACO Maximizer αποτελείται από δύο κύρια εξαρτήματα: Το Maximizer, ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα το οποίο έχει τοποθετηθεί ακριβώς επάνω στη μονάδα, και το MaximizerManagement Unit, το οποίο αντιπροσωπεύει τη μονάδα πληροφοριώνυψηλότερου επιπέδου του συστήματος.
Το KACO Maximizer βελτιστοποιεί την ισχύ εξόδου για κάθε συσκευή, παραδίδει σε πραγματικό χρόνο όλα τα σχετικά δεδομένα λειτουργίας για κάθε συσκευή και σας επιτρέπει να αποσυνδέετε κάθε συσκευή όταν θέλετε να διεξάγετε ασφαλή εγκατάσταση, συντήρηση ή σε περίπτωση καταπολέμησης μίας ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
Το Maximizer Management Unit (MMU) επικοινωνεί με όλες τις μονάδες Maximizer (ασύρματα),ελέγχει όλες τις διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο και αποστέλλει τα δεδομένα λειτουργίας σε έναν εξωτερικό διακομιστή. Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα online σύστημα επιτήρησης για απεριόριστο αριθμό χρηστών.

Εφαρμογή σχεδιασμού μετατροπέων Kaco KacoCalc Pro έκδοση 2.9.6

 

Η LUXOR Solar GmbH είναι Γερμανική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2004 και εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή φωτοβολταϊκών πάνελ, τηρώντας με πλήρη υπευθυνότητα όλους τους κανόνες καινοτομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία στεγάζει την έδρα της στην Στουτγάρδη (Νότια Γερμανία), όπου και λαμβάνουν μέρος όλα τα στάδια της έρευνας για τον σχεδιασμό φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης.
Η κατασκευή ενός πάνελ υψηλής απόδοσης προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών κανόνων κατά την διάρκεια όλων των σταδίων παραγωγής. Η LUXOR Solar έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες της αλλά και την κοινωνία, τηρεί πιστά όλους τους κοινωνικούς, οικολογικούς και οικονομικούς κανόνες, κατά την διαδικασία παραγωγής και πώλησης των προϊόντων της.

Η επιλογή του εργοστασίου στο οποίο εμπιστεύεται η LUXOR Solar την παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάνελ, γίνεται πάντοτε με τα πλέον αυστηρά κριτήρια και συνάδει απόλυτα με την Γερμανική φιλοσοφία της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι το εργοστάσιο πληρεί πάντοτε όλες τις απαραίτητες πιστοποιημένες (οικονομικές και τεχνολογικές) προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οποίες τα φωτοβολταϊκά πάνελ της LUXOR Solar σχεδιάζονται στην Γερμανία

ET Solar

Η ET Solar Group ιδρύθηκε το 2005, κι είναι η πρώτη κινεζική εταιρεία που ασχολήθηκε με το EPC.

Μετά από πολλά χρόνια ανάπτυξης, η ET Solar είναι μία από τις παγκόσμιες ηγέτιδες στην αγορά των φ/β και στην παροχή one-stop-shop λύσεων. Η εταιρεία χωρίζεται σε παραγωγή και turn-key solutions δραστηριότητες με ετήσιες πωλήσεις περί του 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2011.

Ο Όμιλος ET Solar απασχολεί πάνω από 2500 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Με έδρα το Nanjing στην Κίνα, και τρεις παραγωγικές μονάδες στις περιοχές Taizhou και Nanjing, έχει επιτύχει μια σταθερή καθετοποιημένη παραγωγική ικανότητα άνω του 1 GW ανά έτος. Στην Ευρώπη, η έδρα του Ομίλου είναι στο Μόναχο ενώ διατηρεί υποκαταστήματα στο Μιλάνο, την Ιταλία, και τη Γαλλία. Στην Αμερική, η έδρα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ γραφεία και ομάδα μάρκετινγκ υπάρχουν στη Σεούλ της Κορέας και στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Siliken

Η ισπανική εταιρεία SILIKEN ιδρύθηκε το 2001 και κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναλαμβάνοντας την προμήθεια του εξοπλισμού και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων μεγάλης ισχύος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διαθέτει γραφεία και πέντε (5) μονάδες παραγωγής στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στην Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Ο οίκος SILIKEN έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 400MW σε φωτοβολταϊκά πλαίσια και έχει αναπτύξει μονάδα παραγωγής πρώτης ύλης (poly-silicon).

Διαθέτει πιστοποιητικά ΙSO 9001:2000 (Διασφάλιση Ποιότητας) & ΙSO 14000 (Περιβάλλον). Ανάμεσα στα έργα που έχει υλοποιήσει, συγκαταλέγεται και η εγκατάσταση ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στον κόσμο, μεγέθους 60MW, στην Ισπανία.

Hyundai Heavy Industries

Η Hyundai Heavy Industries είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους ομίλους με 40 έτη παρουσίας στην παγκόσμια αγορά. Οι δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν τη ναυπηγική, στην οποία ηγείται της παγκόσμιας αγοράς, παραγωγή βαρέων μηχανημάτων και μηχανών, παραγωγή κατασκευαστικού εξοπλισμού, offshore engineering, παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Από το 2005 η Hyundai Heavy Industries επεκτάθηκε στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και ιδιαίτερα στην παραγωγή εξοπλισμού – φωτοβολταϊκών πλαισίων και Inverter. Σήμερα διαθέτει μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα από την παραγωγή πυριτίου, ingot, wafer και κυψελών μέχρι την κατασκευή φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Η Hyundai Heavy Industries έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 370 MW σε κυψέλες και 510 MW σε φωτοβολταϊκά πλαίσια και διαθέτει πιστοποιητικά ΙSO 9001 (ποιότητα) και ISO 14001 (περιβάλλον) και ISO 18001 (ασφάλεια).
 

ReneSola

Η ReneSola είναι κρατική εταιρεία της Κίνας και μία από τις μεγαλύτερες πλήρως καθετοποιημένες παραγωγικές μονάδες. Εδρεύει στην πόλη Γιξίνγκ και ιδρύθηκε το 2005. Κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή wafer και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πρώτης ύλης (πυριτίου) με ετήσια παραγωγή 3.000 ΜΤ.

Παρέχει ολόκληρη τη σειρά των φωτοβολταϊκών προϊόντων από την πρώτη ύλη – πυρίτιο – μέχρι την κατασκευή φωτοβολταϊκών πλαισίων. Κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή ingot και wafer παγκοσμίως με ετήσια δυναμικότητα 1,3 GW, ενώ η δυναμικότητα φωτοβολταϊκών πλαισίων ανέρχεται σε 600 ΜW (2010).

Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας: ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται οι JA Solar, Q-cells, Suntech, Motech, Canadian Solar Inc, Gintech και BP Solar.

sanyo

Η Sanyo Solar, θυγατρική του ιαπωνικού ομίλου SANYO, είναι από τις παλαιότερες εταιρίες στον χώρο και ασχολήθηκε με την παρασκευή ηλιακών κυψελών, με άμορφο τότε πυρίτιο, από το 1975.

Από το 1990 αναπτύσσει την υβριδική τεχνολογία HIT(HeterojunctionwithIntrinsicThin-layer), που αποτελείται από στρώσεις διαφορετικών υλικών (δύο στρώσεις άμορφου πυριτίου και ανάμεσα μια στρώση μονοκρυσταλλικού πυριτίου). Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ο μεγάλος βαθμός απόδοσης (18,6%), η εξαιρετική συμπεριφορά στην επίδραση της θερμοκρασίας και η αξιόλογη επίδοση στον διάχυτο φωτισμό. Μειoνέκτημα αποτελεί το συγκριτικά μεγαλύτερο κόστος κατασκευής .

Με εμπειρία 30 ετών, η Sanyo Solar είναι μια απο τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής φωτοβολταικών συστημάτων στον κόσμο.

Για τα Φ/Β πλαίσια του οίκου Sanyo παρέχεται η εγγύηση του κατασκευαστή τους, διάρκειας δέκα (10) ετών για την κατασκευαστική τους δομή και είκοσι (20) ετών για την απόδοσή τους (>90% για τα πρώτα 10 χρόνια και >80% μέχρι τα 20 χρόνια).

 

Yingli solar φωτοβολταικα πλαισια


H Yingli Solar (NYSE:YGE) συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πάνελ στον κόσμο. Με πλήρη καθετοποίηση σε όλο το κύκλωμα παραγωγής, από την επεξεργασία της πρώτης ύλης του πυριτίου και την παρασκευή των ingots, τον τεμαχισμό τους σε wafers, τη δημιουργία cells και έως την κατασκευή PV modules η Yingli Solar, επενδύοντας διαρκώς σε έρευνα και ανάπτυξη, έχει τον απόλυτο έλεγχο της ποιότητας. Ετσι μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα εξαιρετικά μακράς διάρκειας ζωής και σταθερά υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό και με την 25ετή εγγύηση* που τα συνοδεύει. Με έδρα το Baoding της Κίνας, απασχολεί περισσότερους από 6000 εργαζόμενους, διαθέτει τοπικά γραφεία σε 10 σημεία του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και η ετήσια παραγωγή για το 2009 έφτασε τα 600MW.

Απόδοση
Πολυκρυσταλλικές κυψέλες υψηλής απόδοσης και ειδικό γυαλί ασφαλείας προσφέρουν μεταξύ άλλων απόδοση πάνελ έως 14.4%, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους εγκατάστασης και τη μέγιστη απόδοση του συστήματος σε kWh ανά μονάδα επιφάνειας.
Ανοχή απόκλισης ισχύος 0/+5W με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών του φωτοβολταΏκού συστήματος.

Ποιότητα και Αξιοπιστία
Υψηλής αντοχής πλαίσιο από αλουμίνιο, ανθεκτικό στη διάβρωση και πιστοποιημένο για ανεμοπιέσεις 2.4KPa και φορτία χιονιού 5.4KPa, εγγυάται τη σταθερότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής των πάνελ.
Ειδική συσκευασία προστατεύει τα πάνελ κατά τη μεταφορά, ενώ η τοποθέτηση 20 πάνελ ανά συσκευασία συμβάλλει στη μείωση του όγκου των σχετικών απορριμμάτων.
Τα πάνελ ελέγχονται από ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς με βάση τις σχετικές προδιαγραφές και τα πρότυπα πιστοποίησης.
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος ISO9001 Quality Management System.

Εγγυήσεις Yingli
10 ετής εγγύηση προϊόντος. Εγγύηση απόδοσης: τα πρώτα 10 έτη χρήσης στο 91,2% της ελάχιστης ισχύος, και στα 25 έτη χρήσης στο 80,7% της ελάχιστης ισχύος.

Πιστοποιήσεις
IEC 61215, IEC 61730 Class A, UL 1703 , CE, ISO 9001,

 

Σελίδα 1 από 2
Βρίσκεστε εδώ: Προϊόντα Φωτοβολταϊκά Φωτοβολταϊκά Πάνελ Φωτοβολταϊκα